میان قلب شب اختر،طلوع خواهد کرد

ز مکه ماه منور طلوع خواهد کرد

وجود پاک محمد طفیل هستی اوست

دلیل خلقت حیدر طلوع خواهد کرد

تمام شد غم تنهایی علی دیگر

کنار سرور،صنوبر،طلوع خواهد کرد

بگو به کوردلان نیست مصطفی ابتر

که شان سوره کوثر طلوع خواهد کرد

گلی میان شبستان مکه میروید

که تا همیشه معطر طلوع خواهد کرد

نوید میدهد این یاس با صفا ما را

که یازده گل دیگر طلوع خواهد کرد

تمام میشود این بار ماجرای ذبیح

دوباره حضرت هاجر طلوع خواهد کرد