یابن الحسن!نگاه تو ما را شفا بُوَد

این سینه درد هجر تو را مبتلا بود

ما را که سوز هجر تو داریم بر جگر

تنها تراب مقدم پاکت دوا بود

آغوش ما برای پذیرایی از شما

زین لحظه تا زمان ظهور تو وا بود

آقا بیا که از تو بپرسند شیعیان

آرامگاه مخفی زهرا کجا بود

عمریست اینکه بر لب هر شیعه روز و شب

آواز خاضعانه ی (مهدی بیا) بود

گر بنگریم صورت خورشیدی تو را

دیدار ما چگونه زیانی تو را بود

هر روز جمعه پرسشم این است از خدا 

مهدی امام حاضر ما در کجا بود؟

آیا کنار تربت زهرا نشسته است؟

یا اینکه در زمین بلا کربلا بود؟

ذکری که بر لب(سنائی)نشسته است

عجل علی ظهورک یا مقتدا بود