آفتاب آسمان جمکران!ظهور کن

بی تو حال گریه دارد آسمان،ظهور کن
منتی،محبتی برای لحضه ای بزن
پا به صحن خیس چشمهایمان،ظهور کن
ای که روشن از تو گشته چشم آفتاب
پشت ابر غیبتی چرا نهان،ظهور کن
آنچنان که بین ما زمینیان غریبه ای
شهر ای میان اهل آسمان،ظهور کن
تا بگیری از کرم موالیان خویش را
زیر چتر دست های مهربان،ظهور کن
با من از نشانه های غربت علی بگو
از مادرت بگو نشان،ظهور کن
از شبی که پشت در غرور مادرت شکست
سهم شیعه شد دو چشم خونفشان،ظهور کن
ما قرار خویش را ز دست داده ایم،آه
ای قرار شیعه!صاحب الزمان!ظهور کن